Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Elanlar

Aprel 2024

  • Konfrans: "Bədən tərbiyəsi, idman və turizm və təhsil müəssisələrində yerlişünaslığın inkişafının aktual problemləri və perspektivləri" ("Actual problems and prospects of the development of local studies in physical education, sports and tourism and educational institutions", "Актуальные проблемы и перспективы развития краеведения в физкультурно-спортивно-туристических и образовательных учреждениях")

Konfrans haqqında daha ətraflı məlumat

 

  • Konfrans: "Bədən tərbiyəsi və idman, turizm və qonaqpərvərlik: tələbə elmi cəmiyyətinə baxış" ("Physical culture and sport, tourism and hospitality: a view of the student scientific society", "Физическая культура и спорт, туризм и гостеприимство: взгляд студенческого научного общества")

Konfrans haqqında daha ətraflı məlumat

 

  • Konfrans: "Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində gənc alimlərin innovativ tədqiqatlarının müasir istiqamətləri" ("Modern directions of innovative research of young scientists in the field of physical culture and sports", "Современные направления инновационных исследований молодых ученых в области физической культуры и спорта")

Konfrans haqqında daha ətraflı məlumat

 

  • Konfrans: "Bədən tərbiyəsi, idman və turizm nəzəriyyəsi və praktikasının aktual problemləri" ("Current problems in the theory and practice of physical culture, sports and tourism", "Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма")

Konfrans haqqında daha ətraflı məlumat

 

 

May 2024

  • Konfrans: "Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın xilaskarı və qurucusudur" ("Heydar Aliyev is the savior and founder of modern Azerbaijan", "Гейдар Алиев – спаситель и основатель современного Азербайджана")

Konfrans haqqında daha ətraflı məlumat